• strict warning: Non-static method SimplePie_Misc::percent_encoding_normalization() should not be called statically in /hsphere/local/home/hvbc1/hvbc.dk/modules/gcal_events/simplepie.inc on line 9004.
  • strict warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method SimplePie_Cache::create() should not be called statically in /hsphere/local/home/hvbc1/hvbc.dk/modules/gcal_events/simplepie.inc on line 1540.
  • GCal Events[Kommende Events] A feed could not be found at http://www.google.com/calendar/feeds/abs7b7fg2mb7v0tri5s2b6q6rs@group.calendar.google.com/public/full?max-results=2500&orderby=starttime&singleevents=true&futureevents=true

Vedtægter

Vedtægter

§1
Navnet er Horsens Volleyball Club, som er forkortet til HVBC. Klubben er hjemmehørende i Horsens. Klubben er tilsluttet Dansk Volleyball Forbund og International Federation og arbejder efter de til enhver tid gældende love.

§2
Det er Horsens Volleyball Clubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke spillet volleyball, og med udgangspunkt i fællesskab og i det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til volleyball. Klubbens medlemmer er pligtige til at underkaste sig HVBC's love og regler, samt yde bistand til klubbens eksistens.

§3
Klubben er en åben klub og alle kan optages.
Kontingent betales periodevis forud pr. 01.10 og 01.02.
Regnskabsåret følger turneringsåret fra d. 01.04 til d. 31.03.
Klubbens midler opbevares i lokal bankfilial.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til kassereren. Hvis et medlem er i kontingent restance, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§4
Generalforsamlingen er HVBC's højeste myndighed. Den afholdes hvert år i april.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kassereren orienterer om kommende års budget, herunder
   a. Fastsættelse af kommende års kørselsgodtgørelse.
   b. Fastsættelse af kommende års kontingent.
6. Beretning fra eventuelle udvalg.
7. Valg af:
   a. Formand
   b. Næstformand
   c. Kasserer
   d. 2 menige medlemmer, der selv konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.
   e. 1 suppleant
   f. Revisor
   g. Revisorsuppleant.

Valg af formand, næstformand samt kasserer sker for 2 år af gangen, således at formand vælges i lige år og næstformand samt kasserer vælges i ulige år.
Valgene foregår ved skriftlig afstemning. Denne kan dog undlades, såfremt der ikke er tale om kampvalg.
8. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
9. Eventuelt.


§5
Formanden og kassereren tegner i fællesskab klubben overfor kommunen og anden offentlig myndighed. Generalforsamlingen indkaldes ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside, samt ved opslag på klubbens opslagstavle indeholdende forslag fra bestyrelsen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden med diverse bilag offentliggøres via klubbens opslagstavle senest 1 uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Simpelt flertal er afgørende, dog afgøres personvalg ved relativt flertal og der kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til en vedtægtsændring.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Bestyrelsesmøder afholdes for den daglige ledelse af klubben, og her afgøres alle spørgsmål, som ifølge deres beskaffenhed ikke bør forelægges generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på hjemmesiden og på opslagstavlen med mindst 2 ugers varsel.
Dagsorden ophænges på klubbens opslagstavle.
Generalforsamlingen afholdes i røgfrie lokaler.